کیت بلیچینگ افیس ۴۰٪ سه بیمار (وایت سنس-اولترا اچ پی)white sense-ultra hp-office

6 عدد کپسول پالستیکی حاوی /5 1 میلی لیتر هیدروژن
پروکساید پایدارشده
6 عدد سرنگ حاوی 0/2 گرم اکتیواتور کرمی
6 عدد سرنگ خالی
1 عدد سرنگ حاوی ml 3 ژل محافظ لثه DAM-DORA
3 عدد سـرنگ حاوی ml 1 موس فیکسـاتور ضدحساسـیت
FIX-White
7 عدد سر سوزن + 3 عدد کانکتور
1 عدد دستورالعمل استفاده دو زبانه برای دندانپزشک
1 عدد دستورالعمل راهنما برای بیمار

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ بروزرسانی 4 هفته پیش

کالا های مشابه:

بدون نیـاز بـه نور و گرما )حاوی هیدروژن
پروکساید 40%
کیـت بلیچینـگ آفیـس 40% HP Ultra وایت سـنس،
محصـول سـفید کننـدهی حرفـه ای اسـت کـه بـرای
اسـتفاده توسـط دندانپزشـک در مطـب طراحـی شـده
اسـت. پـس از مخلـوط کـردن دو جـزء ایـن بلیچینـگ ،
ژل ویسـکوز بـا PH خنثـی تشـکیل مـی شـود )اسـیدی
و بـازی نیسـت( کـه کمتریـن میـزان آسـیب رسـانی به
مینای دندان را دارد.
بلیچیننگ آفیـس 40% HP Ultra بصـورت دو جزئـی
)اکتیواتور کرمی و مایع( بوده و این دو جزئی بودن به
حفـظ پایـداری و اثربخشـی محصـول در زمـان نگهداری
کمک می نماید.
این غلظت از هیدروژن پروکسید، مناسب سفیدکردن
دندانهـای مقـاوم، بـا رنگ زیاد، تیره و دارای لکهای زیاد
می باشد.
در زمـان بلیچینـگ بـا ایـن محصـول نیازی به اسـتفاده
از نـور و گرمـای اضافـی نمـی باشـد و ایـن محصـول بـا
اکتیواتـور شـیمیایی، پـس از مخلـوط کـردن در مـدت
زمان کوتاهی فعال می شود.
معرفی محصوالت همراه کیت:
1 عـدد سـرنگ حـاوی ژل محافـظ لثـه : DAM-DORA پـس
از قرارگیری روی لثه، با دسـتگاه الیت، کیور شـده و از لثه و
بافت نرم در مقابل هیدروژن پروکسید محافظت می نماید.
1 عـدد سـرنگ حـاوی مـوس فیکسـاتور و ضـد حساسـیت:
موس FIX-White، با فرموالسیون روز دنیا، حاوی ماده موثره
پتاسـیم نیتـرات %5 ، سـدیم فلورایـد %2 و کمپلکسهـای
سنتزی حاوی یونهای کلسیم و فسفات و … بعنوان فیکساتور
بلیچینگ است که عالوه بر رفع حساسیت احتمالی با بستن
توبولهای عاجی باعث ماندگاری سفیدی دندان در مدت زمان
بیشتری می شود.
مـوس فیکسـاتور وایـت سـنس، بهتریـن گزینـه بـرای حفـظ
سـفیدی دندان بعد از بلیچینگ بوده و بطور سـریع و پایدار،
حساسـیت دندانـی دنتیـن )DH )را کاهـش مـی دهـد. ایـن
موس، تمایل زیادی به چسبیدن به دندان داشته و با پرکردن
توبول های عاجی باعث ماندگاری سفیدی می شود.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کیت بلیچینگ افیس ۴۰٪ سه بیمار (وایت سنس-اولترا اچ پی)white sense-ultra hp-office”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات مرتبط:

موجود است

۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
سه واحدی سه واحدی

موجود است

۱,۰۲۷,۹۰۰ تومان۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
پنج واحدی پنج واحدی
دو واحدی دو واحدی
سه واحدی سه واحدی
تک واحدی یک واحدی